GershøjBylaug

 

 

 

Home Bestyrelsen Byhuset Teltet Arrangementer Aktiviteter

 

Foto
Gershøj Nyt
Links

 

Home

Velkommen til Gershøjbylaugs hjemme side

Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Gershøj.

 

 1. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved mindst fire årlige møder.

 2. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.

 3. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort bysamfund herunder at administrere og drive Byhuset, Havnevej 16 som møde og samlingssted for byens borgere m.fl.

 4. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte bylauget i dets arbejde.

 5. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler.


Generalforsamling Referat 2016

Referat fra generalforsamling i Gershøj Bylaug afholdt d. 070216.

 

 1. valg af dirigent, referent og stemmetællere. Jens ”Brandmand”, Inge K, Maj-Britt M og Johny Dam blev valgt.

 2. Oldermandens beretning.Blev godkendt.Obs. Havnefesten afvikles i år kun om lørdagen.        Der udskrives konkurrence mht. ideer til ”Byport” 

 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Regnskab for såvel Bylaug som Byhus blev godkendt.

 4. Valg af kasserer. Genvalg af Bente Kjær 

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.Axel, Trolle og Annette var på valg og blev genvalgt.

 6. Valg af suppleanter og revisorer.Michael, Henrik, Maj-Britt og Birthe blev genvalgt. 

 7. Fastsættelse af kontingent for kommende år. Uændret 125 kr. pr husstand. Godkendt.

 8. Behandling af indkomne forslag.

  1. Bestyrelsen foreslog ændring af de 3 første linier i § 5 til: ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, senest i maj måned og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved opslag i Byhuset, udhængsskabet på havnen samt på Trekanten og annonceres på Bylaugets hjemmeside med en dagsorden, der minimum skal indeholde:”…. Forslaget blev vedtaget

 9. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes der til i forbindelse med fælles frokost arrangement en søndag.

 10. Eventuelt.

Formanden orienterede:

 • Der kommer nu internet forbindelse i Byhuset.

 • Ansøgning om udvendig vedligeholdelse af huset/maling – er afsendt.

 • Husk at støtte vores kro. Den nye koks mad blev anbefalet.

 

Beretning år 2015

 

2015 blev året hvor alle de gamle traditioner igen blev holdt i live. Søndagsfrokoster, Brunch og banko, Ålegilde, Julefrokost – ja og det hele foregår jo her i Byhuset. Byhuset som Gershøj kan være glade for og stolte af. Og vi passer på det i Bylauget – både m.h.t. inventar og andet vedligehold.

Byhuset bliver desuden ofte benyttet til private arrangementer, hvor vi jo kan tilbyde et festlokale med al nødvendigt inventar til en god fest, til en yderst favorabel pris. Men selv om lejen er meget billig, så gør denne indtægt os alligevel i stand til at bevare et lokale med fuldt inventar i god stand.

Som noget nyt i år har vi genindført  ”Nytårskuren” . For nogle år siden  gav vi dette arrangement tilbage til kroen, men det viste sig, at det i kroens regi mere blev et arrangement for udenbys gæster – og det var ikke vores intension – derfor er det nu tilbage i Byhuset, og den 6. Jan 2016 var vi vel omkring 40 deltagere til en rigtig flot frokost.

I det forgangne år har Bylauget også deltaget i Økologisk Kirke Festival i Sæby. Vi stillede op med telte og etablerede en Tapas og Vin bar, som var et nyt indslag i denne festival. Vi agter at deltage igen i 2016, om end det ikke var den store økonomiske gevinst for Bylauget – men vi fik nogle vigtige erfaringer m.h.t. det kommende arrangement.

Vi stillede også op med vores pølsevogn som jo er blevet rigtig fin. Jeg skal måske lige indskyde, at medlemmer i Gershøj Bylaug, kan leje pølsevognen til private formål, til en yderst rimelig pris – ligesom det gælder vores festtelte.

Vi har også endnu engang gennemført ”Ren Strand & By” og det vil vi blive ved med. Der er god opbakning til arrangementet, og det er tydeligt at se på gader og stræder, at der er blevet ryddet op. Tak for det til de der bakker op om dette tiltag. Vi kvitterer med en griller og pilsner.

Havnefesten er jo som altid Bylaugets største arrangement i året. Vi bruger rigtig mange timer og energi på dette arrangement. Og alligevel bliver vi aldrig rigtig helt tilfredse. Vi synes ikke at der kommer nok deltagere i forhold til hvor meget energi vi lægger i arrangementet. Vi har gennem årene forsøgt forskellige tiltag med rigtig god live musik – men intet har givet det ønskede resultat. I denne erkendelse har vi derfor besluttet at samle vores aktiviteter til lørdagen. D.v.s. at børneboder, loppeboder, kapsejads, planken, spidstegt pattegris, revy og musik i teltet alt sammen samles på én dag. Selvfølgelig vil vi stadig holde Sct Hans som vi plejer – den ligger jo altid lige før eller efter havnefesten.

Og nu til en lidt mere speget sag. For mange år siden ansøgte Bylauget om tilladelse til at etablere en ”Spang” mellem stejlepladsen og Sct. Helene kilde, så man kunne gå tørskoet den vej nedfor Vissegaard. Vi fik dengang 25.000 fra Tipsmidlerne, men det var lagt fra nok, så projektet har ligget dvale.

Så var der pludselig mulighed for at søge midler i Lejre kommune til sådanne projekter – og tro det eller ej – vi fik tilsagn om 75.000 – jeps nu kører det..

Men nej - nu var bevillingen på de 25.000 afhængig af nye tilladelser fra Lejre kommune . Nye ansøgninger, og omsider får vi så de sidste tilladelser. Skal vi så i gang .. Nej nu er bevillingen fra Tipsmidlerne løbet ud. Vi skal søge igen – dog lover de hurtig sagsbehandling.

Nu er det bare sådan at prisen på det oprindelige tilbud også løbet ud i sandet. Da vi startede skulle vi bruge 125.000 – nu er beløbet blevet væsentligt større. Der står vi så nu. Vi har udfærdiget en materiale beskrivelse og venter på nyt pristilbud fra entreprenøren, så vi kan genfremsende diverse ansøgninger  til de respektive offentlige instanser – dog har vi nu nye tilladelser, så vi krydser fingrene endnu engang.

Vi finder at det er et rigtig fint projekt for Gershøj, og vil arbejde videre med det.

Samtidig hermed har vi været i dialog med Lejre kommune m.h.t. sikker trafik i Gershøj, og det mig personlig en stor glæde at kunne fortælle at vores arbejde har båret frugt. Gershøj er blevet sat på dagsordenen, og de fleste af vores ønsker vil blive imødekommet. Vi får afstribning, skiltning og bedre forhold ved busstoppestederne. Det er ikke til at sige helt nøjagtigt hvor meget, det kommer jo an på priserne for arbejdet. Men det er dog lovet, at vi kan forvente at der bliver afsat omkring kr. 900.000 til Gershøj. Det er dog en slat skulle jeg mene. Arbejdet vil begynde til foråret.

Vi har ønsket Byporte i begge ender af Gershøj. Sådanne er meget dyre at opstille – vi taler om 40 – 50000 kr. I Bylauget tænker vi at det kunne være en opgave for byens borgere, og vi så kunne bruge de midler til noget andet.

Vi tænker at vi vil udskrive en konkurrence omkring design til disse byporte. Et design som siger noget om byen – og når det så er valgt – tænker vi at det må være muligt at få dem fabrikeret og opstillet ved hjælp at lokale kræfter i byen. Og således kan Gershøj få sit helt eget design – det passer mig fint – vi er lidt for os selv her i byen..

Jeg vil gerne slutte med at takke alle borgere for opbakning til Bylaugets arrangementer, takke alle bestyrelses medlemmer for en utrættelig og engageret indsats, uden jer havde vi ikke det aktivitetsniveau vi alle nyder godt af.

 

Axel Steen Christensen, Oldermand

 

 

 

 

 

 

Dirigent Jens Rasmussen                                    Referent Inge Kristoffersen

 

 

 

 

Husk Kontingent for 2016

Det koster 125,- pr. anno pr. husstand at være medlem af Gershøj Bylaug

 

Du kan betale dit kontingent 125,- kr. til bylauget på flg. måder:

 

1.  direkte til Kasserer  Bente Kjær Jensen Gershøj Havnevej 17

2.  eller lægge pengene i Kasserer  Bente Kjær Jensen Gershøj Havnevej 17 postkasse

3.  eller via netbank til konto i Nordea reg.nr.0333 -kontonr. 2551 325 272

 

Hilsen

Kasserer  

Bente Kjær Jensen

Gershøj Havnevej 17

40 26 31 30

bente@gershojbylaug.dk


 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til dene side
Opdateret: 03/05/16